Website Banner


ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าโครงการ Solar Rooftop ให้กับรัฐบาล
       จากนโยบายของทางภาครัฐในการเปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพิ่มเติมในปี 2558 นี้ ซึ่งสร้างการลงทุนพร้อมการประหยัดพลังงานที่ยังยืนในอนาคต

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 15 สิงหาคม 2557 
- ให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์รูฟบนหลังคาบ้านอยู่อาศัย ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์
   จำนวน 69.36 เมกะวัตต์ 
- ราคารับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษ (Feed-In Tariff) 6.85 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน
- แผงโซล่าเซลล์ ต้องติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึี่งส่วนใดบนอาคารบ้านอยู่อาศัย
- บ้านอยู่อาศัยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 เท่านั้น
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ประกาศ วันเริ่มต้น และสิ้นสุดการยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า คือ
   9 กพ. - 30 มิ.ย. พ.ศ. 2558  
- หลังจากยื่นคำขอ และได้รับอนุญาติแล้ว ต้องทำการติดตั้ง และทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 

(หมายเหตุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ตามระเบียบ และ ประกาศของ สกพ. และ ประกาศของการไฟฟ้า)Current Pageid = 10